Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

Vad är en friskola

Vad är en friskola?

Friskolor drivs av andra huvudmän än kommuner och landsting.
En friskola kan drivas som t ex ekonomisk förening, ideell förening eller aktiebolag.
Friskolornas verksamhet styrs av skollagen och av en särskild förordning för friskolor.
Skolverket avgör vilka skolor som ska bli godkända. För att bli godkända måste friskolorna bl a följa läroplanens värde-grunder om demokrati, jämställdhet och solidaritet, vara öppna för alla elever och vara avgiftsfria. När en friskola godkänts av Skolverket är hemkommunen skyldig att betala ett bidrag. Bidraget ska ungefär motsvara den kostnad kommunen har när eleven går i den kommunala skolan.
Det finns friskolor med allmän inriktning och det finns friskolor med en speciell inriktning – pedagogisk, konfessionell, etnisk.
Skolverket genomför regelbundet tillsyn av friskolornas verksamhet och varje friskola är skyldig att göra kvalitetsredovisningar. Om Skolverket upptäcker missförhållanden kan de dra in tillståndet.
Kommunen där skolan ligger har också rätt till insyn.

VAD TYCKER FÖRÄLDRAR OM FRISKOLOR?

I en undersökning bland föräldrar med barn i friskolor och kommunala skolor framkom att en majoritet av alla föräldrar tycker att det är bra att kunna välja skola. De tycker att konkurrens är bra eftersom det gör att skolorna måste anpassa verksamheten efter föräldrars och barns behov.
De skäl som föräldrar framför vid val av friskola är:

  • Skolan har en speciell inriktning
  • Undervisningen är bra
  • Skolan passar barnets behov
VAD TYCKER LÄRARE OM FRISKOLOR?

Enligt en undersökning riktad till lärare i fristående skolor i hela Sverige är lärarna mer nöjda med att arbeta i friskolor än i kommunala skolor. I en jämförelse med kommunala skolor anser över hälften av lärarna att föräldrakontakten har förbättrats och 3 av 4 lärare anser att:

  • Arbetsmiljön är bättre
  • Deras inflytande har ökat
  • Deras initiativ tas tillvara i större utsträckning
  • De är mer nöjda med sin arbetsgivare