Emaljervägen 2 372 30 Ronneby

VERKSAMHET

Grupper och råd i verksamheten

Verksamhet

Grupper och råd i verksamheten

Klassråd
Klassråd hålls regelbundet i samtliga klasser. Här ges eleverna möjlighet till inflytande.

Skolråd
Består av representanter från varje elevgrupp och skolledning. Träffas ca två ggr/termin.

Matråd
Kökspersonal träffar elever för att utvärdera och komma med förslag till förbättringar.

Elevhälsoteam
Elevhälsan arbetar med elevvårdsfrågor och består av lärare, speciallärare, skolsköterska och skolledning.

Brukarråd
Syftet med Brukarrådet är:

  • Att hem och förskola/skola träffas, utbyter erfarenheter och tar tillvara varandras kompetenser.
  • Att man tillsammans utvecklar förskolans/skolans arbete och fördjupar relationen hem-förskola/skola.
  • Att ge föräldrarna insyn och förståelse för förskolans/skolans pedagogiska och sociala arbete.

I rådet sitter representanter för föräldrar, personal och ledning. Rådet är inget beslutande organ.